Temat: Materiały do egzaminu
www.ewelina21.cba.pl/org_i_zarz_materialy_do_nauki.doc Pytania egzaminacyjne: Wykład I. 1. Co to jest marketing, wyjaśnij słowo popyt, podaż i strategia? 2. Różnica między kontrolą a controllingiem. 3. Co nazywamy organizacją? 4. Cele organizacji. Wykład II. 5. Pojęcie struktury organizacyjnej i jej elementy. 6. Podstawowe wyznaczniki struktury organizacyjnej. 7. Schemat organizacyjny. 8. Aspekty struktury organizacyjnej. 9. Najczęściej spotykane więzi w organizacjach. Wykład III. 10. Style kierowania i zarządzania organizacją. 11. Teoria X i Y Mc Gregora. 12. Umiejętności kierowania w organizacji. 13. Rola kierownika w organizacji. Wykład IV. 14. Etapy procesu zarządzania organizacją rynkową. 15. Cele planowania i jego etapy. 16. Istota i rola przewodzenia. 17. Kontrola i jej funkcje. Wykład V. 18. Strategiczne planowanie w organizacji. 19. Cechy planowania strategicznego. 20. Analiza zewnętrzna i wewnętrzna. 21. Przedmiot analizy i jej cele. Wykład VI. 22. Umiejętności inteligentnego menedżera. 23. Wirtualne przedsiębiorstwo i jego zalety. 24. Co to jest konstelacja? 25. Atrybuty wirtualnego przedsiębiorstwa.
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,9.htmlTemat: Jakość - koło
3.przyczyny powstawania kosztowniskiej jakosci 4.laureat regionalnej nagrody jakosci w kat przedsiebiorstw 5.jakosc produktowa, jakosc wykonania a koszty jakosci 6.ISO- istota i zakres 7. czynniki demograficzne, poziom zycia a jakosc 8.model jakosci uslug 9. takie samo jak 10 wczesniej 1. TQM a ISO 2. Max. liczba potencjału organizacji w RNJ 3. Widoczne przyczyny kosztów niskiej jakości 4. Metody oceny jakości, produkcji wyrobu i ... jakość 10. Jaka norma stanowi podstawę certyfikacji przedsiębiorstwa w normie ISO 1. TQM a ISO 2. Jakość wyrobu schemat 3. Laureaci warm- mazu (odpowiedz miała być Urząd Gminy Reszel) 4. Jakość...
Źródło: ekonomiauwm.fora.pl/a/a,1119.html


Temat: Uwarunkowania przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa
Właściwa wycena wartości przedsiębiorstwa to kluczowy problem dla współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na efektywne wyznaczanie wartości podmiotu gospodarczego związane jest przede wszystkim z występowaniem następujących zdarzeń: • transakcjami fuzji i przejęć (M&A), • transakcjami kupna-sprzedaży akcji na rynku publicznym, • transakcjami kupna-sprzedaży akcji bądź udziałów na rynku prywatnym, • prywatyzacją przedsiębiorstw, • wewnętrznym badaniem wartości przedsiębiorstwa jako wskaźnika pomiaru efektywności do celów związanych z zarządzaniem wartością firmy, • dla rozstrzygania spraw sądowych związanych np. z podziałem majątku. Wycena przedsiębiorstwa pozwala nam poznać jego wartość. Ma wpływ na prestiż, a w spółkach akcyjnych na cenę akcji. Wycena przedsiębiorstwa zainteresowani są potencjalni użytkownicy ( akcjonariusze, zarządy, instytucje finansowe banki, analitycy, urzędy państwowe). Wycena przedsiębiorstwa jest to zespół realizowanych procedur, analiz i ocen. Wycena przedsiębiorstwa może być również przedstawiona jako opinia, osąd, oszacowanie cenności aktywu, grupy lub wszystkich aktywów będących składowymi przedsiębiorstwa. To także ogół czynności prowadzonych zgodnie z regułami nauki i sztuki wyceny, które prowadzą do określenia jego prawdopodobnej, szacunkowej bądź oczekiwanej wartości w danym momencie w wyraźnie sprecyzowanych warunkach gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Efektem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa określają nie korzyści bieżące, ale te, które są możliwe do osiągnięcia w przyszłości. W procesie wyceny istotnym czynnikiem jest gromadzenie informacji dotyczących wycenianego obiektu.. Wykorzystuje się tutaj różne dane źródłowe dotyczące finansowych, marketingowych, technologicznych oraz organizacyjnych aspektów działania przedsiębiorstwa. Bardzo ważne są ionformacje dotyczące ogólnej koniunktury w branży i w branżach powiązanych.. Zgromadzone materiały źródłowe należy poddać odpowiedniej selekcji, weryfikacji. Zespół ekspertów dokonujących wyceny przedsiębiorstwa musi wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje. W problematyce wyceny wartości przedsiębiorstwa zwraca się uwagę na wielość spełnianych przez nią funkcji. Najczęściej wyróżnia się trzy funkcje wyceny: •doradczą (decyzyjną), •pośredniczącą (mediacyjną), •uzasadniającą (argumentacyjną). Jedną z podstawowych cech wyceny przedsiębiorstw jest jej indywidualizacja. Proces wyceny przebiega w każdym przypadku w pewnym zakresie odmiennie, co głównie wynika z wspomnianej już wielokrotnie niepowtarzalności i zróżnicowania przedsiębiorstw jako przedmiotów wyceny, ale także z konieczności uwzględnienia pewnych elementów otoczenia, w którym to przedsiębiorstwo funkcjonuje. Dlatego też wycena nie może mieć charakteru sztampowego, dokonywać się według ściśle określonych, identycznych w każdym przypadku schematów. Dla przebiegu procesu wyceny, a zwłaszcza dla doboru metod, nie jest obojętna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyznaczają ją takie elementy, jak: •Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, wyznaczona przez jego udział w rynku, jakość jego produktów, posiadanie tradycji i znaku firmowego, stopień zagrożenia przez konkurencję, itp., •Stan majątku i kondycja finansowa, tj. wielkość, struktura, wiek i poziom nowoczesności majątku trwałego, rozmiary zadłużenia, zdolność płatnicza, kredytowa, itp....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=319


Temat: konkurs na biznes plan
Moim zdaniem biznes plan powinien być przygotowany według następującej konstrukcji: 1. Imię i nazwisko 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa • Nazwa przedsiębiorstwa • Przedmiot działalności • Siedziba 3. Streszczenie, opis pomysłu - ... przewidywań musisz zainwestować pieniędzy? • Technologia • Nakłady inwestycyjne • Źródła finansowania inwestycji • Plan ilościowy sprzedaży 9. Plan organizacji i zarządzania Jak zorganizujesz sobie pracę? Będziesz pracować sam, czy może ... Strukturaorganizacji • Sposób zarządzania • Zatrudnienie • Płace 10. Ocena finansowa - wpisz przewidywane w pierwszych miesiącach działalności koszty i przychody. Opisz je. Przykład: miesiąc pierwszy: koszty: 20 tys. zł, ... przychodów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. niech zostanie przyjety taki schemat konkursowy zaprazam do konkursu do dnia dzisiejszego dostalem tylko jedna prace
Źródło: forum.x-world.pl/viewtopic.php?t=43658


Temat: Uwarunkowania przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa
Miarą siły każdego przedsiębiorstwa jest jego wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych. Ze względu na różnice w wynikach wyceny przedsiębiorstw dokonywanych przez grupy ekspertów pojawił się termin "wartość firmy", która reprezentuje trudno mierzalne i niematerialne wartości przedsiębiorstwa, nie dające się w prosty sposób przypisać jego (ujmowanym w bilansie) aktywom. Jedną z powszechnie uznawanych definicji jest stwierdzenie, że "wartość firmy" jest to różnica między kwotą zapłaconą za podmiot a sumą godziwych wartości nabytych rzeczowych składników, aktywów i praw majątkowych, pomniejszoną o wartość zobowiązań". Patrząc na kwestię nabycia przedsiębiorstwa z punktu widzenia zainteresowanego inwestora najbardziej istotne jest, jakie - to kupowane przedsiębiorstwo - może zapewnić w przyszłości przychody (i zyski). Te natomiast zależą nie tyle od wartości aktywów zapisanych w bilansie (choć nie można umniejszać ich roli), co od możliwości generowania zadowalających przepływów finansowych w wyniku zachodzących relacji: przedsiębiorstwo - rynek. Tak więc każdy inwestor zapłaci za nabywane przedsiębiorstwo kwotę, która będzie, jego zdaniem, gwarantowała mu w najbliższej przyszłości zwrot z nawiązką zainwestowanego kapitału. W wyniku takiego zjawiska pojawiają się następujące terminy: a/ wartość księgowa przedsiębiorstwa, która jest odzwierciedleniem zapisów bilansowych b/ wartość rynkowa przedsiębiorstwa, która jest odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa w opinii zainteresowanych inwestorów. Zwykle wartość księgowa przedsiębiorstwa jest niższa od jego wartości rynkowej, chociaż mogą zdarzyć się wyjątki, w których sytuacja będzie odwrotna. Współczesne procesy ekonomiczne, kreujące otoczenie biznesowe, wymuszają zmianę podejścia do koncepcji mierzenia wartości przedsiębiorstwa. Od kilkunastu lat następuje wyraźna marginalizacja klasycznych wskaźników determinujących wartość firmy, takich jak zysk netto czy wartość bilansowa. Dzisiejsze przedsiębiorstwa w coraz większym ... metody rynkowe (inaczej metody porównawcze). Wycena wartości firmy na podstawie przychodów okresów przyszłych-metoda dochodowa - opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo może generować dodatkowe przychody wynikające z posiadania dobrze ukształtowanej struktury elementów firmy. Zatem podstawą szacunków są tutaj przychody przyszłych okresów. Przyjmuje się założenie, że potencjalne przychody np. z tytułu produktu markowego, dobrej organizacji pracy, lojalnych klientów, dobrego rozeznania branży itp. będą wyższe od przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo nie posiadające tych atrybutów. Z jednej zatem strony można uwzględnić wyższe przychody ze sprzedaży produktu markowego, który będzie miał z reguły wyższą cenę i będzie chętniej kupowany przez wiernych klientów, którzy będą go preferować nad wyroby przedsiębiorstw mniej znanych. Czasami te przychody można powiększyć o niższe koszty produkcji By metoda dochodowa mogła być zastosowana musi w przedsiębiorstwie występować tzw. "going concern". Są to wszelkie przesłanki do tego, by przedsiębiorstwo dalej działało, by mogło utrzymać swoje aktywa, pasywa, koszty działalności, zatrudnienie itp. Można to traktować jako gwarancję dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa zdolnego do realizacji swoich zadań na poziomie co najmniej takim jak obecnie Wycena wartości firmy w oparciu o wartość giełdową przedsiębiorstwa - należy do grupy metod rynkowych ( porównawczych ). Pozwala ona na oszacowanie wartości firmy, jaką przedsiębiorstwo posiada w momencie przeprowadzania analizy. Oznacza to, że jest to wartość aktualna, którą firma reprezentuje w chwili wyceny, nie wynika natomiast z przeszłych decyzji i działań przedsiębiorstwa ani też z przewidywanych w przyszłości zdarzeń. Aktualny stan wartości firmy jest główną zaletą tej metody. Nowy właściciel od tej pory sam może decydować jak podnosić wartość nabytej firmy, jak kształtować jej strukturę i jak nią zarządzać. Wycena wartości firmy metodą rynkową najbardziej nadaje się do wykorzystania w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się w obrocie publicznym. Akcje tych przedsiębiorstw w każdej chwili reprezentują pewną wartość, która jest podstawą wyceny wartości firmy. Zgodnie z zasadami tej metody wartość firmy może być oszacowana przez różnicę pomiędzy ceną rynkową (giełdową) przedsiębiorstwa i jego wartością księgową netto. Wycena przedsiębiorstwa staje się dziedziną z pograniczna nauki i sztuki, wymaga indywidualnego podejścia do zasad i procedur oraz nie uznaje stosowania sztywnych schematów. Samo pojęcie wartości przedsiębiorstwa ... wartość dla interesariuszy). Właściwa wycena wartości przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych problemów dla współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na efektywne wyznaczanie wartości podmiotu gospodarczego związane jest przede wszystkim z występowaniem następujących zdarzeń: - transakcjami fuzji i przejęć (M&A), - transakcjami kupna-sprzedaży akcji na rynku publicznym, - transakcjami kupna-sprzedaży akcji bądź udziałów na rynku prywatnym, - prywatyzacją przedsiębiorstw, - wewnętrznym badaniem wartości przedsiębiorstwa jako...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=378


Temat: Przedmioty opcyjne- zapisy
i strategii komunikacji mediów masowych, czyli determinowania ich przez różne języki, kultury i struktury społeczne. Analiza treści wybranych wiadomości telewizyjnych i prasowych dotyczyć będzie podobieństw i różnic w postrzeganiu i interpretowaniu...
Źródło: diks44.fora.pl/a/a,272.html


Temat: Struktury organizacyjne cz. I.
Wykład 7. Temat: Strukturyorganizacyjne cz. I. Strukturę określa się jako: 1. zbiór elementów i sprzężeń w systemie (Habr, Veprek); 2. część organizacji, która jest trwała, ustalona lub niezmienna (Orchard); 3. struktura jest całością funkcji i relacji określających w sposób sformalizowany misję, jaką każda komórka organizacyjna powinna wypełniać oraz zasady współpracy między poszczególnymi częściami organizacji (G. Blac, M. Cremadez); 4. struktura jest ...  strukturę hierarchiczną SH należy rozumieć podzbiór iloczynu kartezjańskiego: SH  R  R , gdy relacje pomiędzy realizatorami będą relacjami nadrzędnymi;  strukturę funkcjonalną SF należy rozumieć podzbiór iloczynu kartezjańskiego: SF  R  R ,gdy relacje będą relacjami funkcjonalnymi;  strukturę kompetencyjną (zadaniową) SK należy podzbiór iloczynu kartezjańskiego: SK  R  Z ,gdy relacje pomiędzy realizatorami R, a zadaniami będą polegały na obowiązku realizacji zadań. Podobnie możemy tworzyć inne struktury np. strukturę wyposażenia, nieformalną itp. Wprowadzając czynnik czasu można utworzyć także struktury dynamiczne. Strukturyorganizacyjne można oceniać poprzez ich:  specjalizację;  koordynację – zasada hierarchiczności;  formalizację – regulaminy organizacyjne. Według A. Chandlera struktura powinna iść w parze ze strategią. Specjalizacja i standaryzacja prowadzą do większej efektywności, ale grożą usztywnieniem organizacji i zwiększeniem kosztów koordynacji. Wielkie przedsiębiorstwo poszukuje optymalnego poziomu kosztów koordynacji i kosztów autonomii. Stąd też poziom tych kosztów powinien wpływać na kształt struktury. Na kształt struktury powinien mieć wpływ stan otoczenia organizacji, a w szczególności:  potencjał otoczenia – hojność otoczenia, które stwarza przedsiębiorstwu możliwość trwania i wzrostu;  złożoność otoczenia;  niepewność otoczenia. Na strukturę, a zwłaszcza jej zróżnicowanie, nazywane dyferencją, wpływ mają następujące czynniki:  charakter celów mierzalnych (koszty, rentowność, terminy);  horyzont czasowy prac;  ukierunkowanie jednostek organizacyjnych na zadania lub na relacje z innymi ludźmi;  sformalizowania struktury. Na strukturę wpływ ma kształt problemów strategicznych, a także problemy rozwiązywania konfliktów, które Lawrance i Lorsh nazywa integracją. Wśród stanowisk koordynujących prace i rozwój struktury wyróżnić można:  kierowników liniowych;  sztabowców;  integratorów poziomych. Złożoność struktury zależy, według J. Galbraitha, od następujących czynników:  niepewności dotyczącej różnych działań i zadań;  zróżnicowanie zadań i działań. Struktura jest systemem przetwarzającym informacje napływające z otoczenia pod kątem podejmowanych decyzji. Strukturyorganizacyjne, ich kształt i złożoność wynikają z oddziaływania kultur poszczególnych krajów, w których działają przedsiębiorstwa. Ponadto na kształt struktur wpływa relacja pomiędzy kooperacją a konkurencją. Jeśli kooperacja przeważa nad konkurencją zaczynają być preferowane struktury oparte raczej na funkcjach, a nie na produktach, z czysto hierarchicznym mechanizmem integracji i wysokim stopniem zbiurokratyzowania. Elementy struktury. Elementarną częścią struktury jest stanowisko organizacyjne. Stanowiska mogą być:  wykonawcze;  sztabowe;  kierownicze. Stanowiska organizacyjne mogą być połączone w komórki organizacyjne, jednostki organizacyjne oraz piony organizacyjne. W strukturzeorganizacyjnej występują szczeble, które po połączeniach tworzą hierarchię organizacyjną zwaną też organizacyjną drabiną. W strukturzeorganizacyjnej ważnym wskaźnikiem jest także rozpiętość kierownicza. Rozpiętość kierownicza jest to liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi. Istnieje ścisła zależność pomiędzy rozpiętością kierowania a liczbą szczebli zarządzania. Schematorganizacyjny jest graficznym obrazem struktury hierarchicznej. Zakres kompetencji – księga służb jest obrazem struktury zadaniowej (kompetencyjnej). Typy strukturorganizacyjnych:  struktury smukłe;  struktury płaskie;  struktury sformalizowane;  struktury niesformalizowane (organiczne);  struktury proste;  struktury złożone;  struktury liniowe;  struktury liniowo-sztabowe;  struktury funkcjonalne;  struktury macierzowe;  struktury elastyczne;  struktury tradycyjne.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Cheerleaders